BENOR licentie

Het BENOR-merk is eigendom van het Bureau voor Normalisatie (NBN), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de verkoop van normen in België. Het NBN is een instelling van openbaar nut met als toezichthoudende minister de federale minister van Economie.

Het BENOR-merk certificeert dat een product of dienst voldoet aan een technisch referentiekader voor kwaliteit dat is goedgekeurd door alle partijen die betrokken zijn bij het product of die dienst. Zodra dit referentiekader is goedgekeurd, wordt het uitgewerkt in documenten die Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV) worden genoemd.

Het BENOR-merk bestrijkt systematisch alle relevante kenmerken van het product of de dienst voor de praktische toepassing en uitvoering ervan door de gebruiker, ongeacht of deze openbaar of particulier is. Hierdoor voldoen de op het product of de dienst vermelde prestaties aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en zijn klanten.

Het BENOR-merk wordt beheerd door een onafhankelijke vzw BENOR, de vereniging voor het beheer van het BENOR-merk. Deze vereniging bestaat uit alle belanghebbenden bij de producten en diensten waarop zij betrekking heeft. Dit is ongeacht of zij publieke of private gebruikers, fabrikanten of dienstverleners zijn.

De vzw BENOR heeft OCBS aangeduid als Sectorale Organisatie om het BENOR-merk te beheren in zijn sector.

OCBS is ook het certificeringsorgaan dat instaat voor het dagelijks beheer en het certificeringsproces van het merk voor staal voor gewapend en voorgespannen beton.

Implicatie

Een BENOR-licentie is altijd gebaseerd op de certificering van producten of diensten. Dit betekent dat:

De productiecontrole van de fabrikant heeft betrekking op de gebruikte grondstoffen, het productieproces zelf en het geleverde product. Ook de meet- en testapparatuur van de producten maakt deel uit van deze controle.

Het doel van de periodieke externe controle is de geldigheid en de betrouwbaarheid van de door de fabrikant uitgevoerde zelfcontrole te beoordelen. Hiertoe worden monsters genomen voor onderzoek in een extern laboratorium.

De inhoud en organisatie van de branche- of sectorale zelfcontrole van de fabrikant of dienstverlener, evenals de externe keuring en de proeven zijn beschreven in het BENOR-reglement, ToepassingsReglement – Règlement d'Application (TRA).

De toekenning van een vergunning voor het gebruik van het BENOR-merk gaat altijd gepaard met een certificaat. Dit document bevat alle relevante informatie over de houder van het merk en de vergunning en het gecertificeerde product.

BENOR certificeert de conformiteit van de producten en diensten die voor hun noodzakelijke eisen opgenomen zijn, om de vereiste kwaliteitsniveaus te bereiken, zoals bepaald door alle partijen die betrokken zijn bij een productie-, constructie- of dienstverleningsproces.