<<<<<
  OCAB
Politique de la qualité
Structure juridique
Domaines
Coordonnées
Adresses utiles
   
   
  BENOR
Structure
Certification
Liste des usagers
Contrôles
Laboratoires
Réseau
Visite virtuelle
Avertissement
Traction déviée
   
   
  CE
Marquage CE
Listes CE
   
   
  NOUVEAU
 
 
  Structure
     
   
Algemene Vergadering Technische Bureaus
  Raad Van Bestuur     Lijst Van De Leden
  Organogram      
       

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de organisatie. Zij vormt de hoogste macht van de organisatie. De bevoegdheden worden geregeld in artikel 19 van de statuten. De werking ervan wordt beschreven in de artikels 20 tot 32 van de statuten.

 

...............................................top.......................................................................................................................................

Raad van bestuur

De organisatie wordt beheerd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste 4 personen en ten hoogste 10 personen, verdeeld over de vier categorieën van leden.

Al hetgeen door de wet of de statuten niet is voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De werking ervan wordt beschreven in de artikels 12 tot 18 van de statuten.

De bevoegdheden van het Directiecomité, voorzien in punt 5 van de ISO 17065 norm, worden verzekerd door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder de beheerders een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter, belast met het dagelijks beheer van de organisatie.

Zij zijn verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur.

De Voorzitter stelt aan de Raad van Bestuur voor het advies in te winnen van experten in specifieke domeinen, dit in functie van de dagorde.

...............................................top.......................................................................................................................................

Organogram

De verbindingen met lijn wijzen op contractuele verbindingen. De verbinding met stippellijn slaat op een consultatiemogelijkheid.

...............................................top.......................................................................................................................................

Technische bureaus

Vier Technische Bureaus worden opgericht m.b.t.:

 • het betonstaal (producenten en handelaars);
 • het voorspanstaal (producenten);
 • bouwmaterialen, bouwelementen en opleggingen (producenten en handelaars);
 • lichtmasten en verticale verkeerstekens (producenten en handelaars).
Zij bestaan uit:

 • de Voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde;
 • ten minste één vertegenwoordiger van elke op dit terrein werkzame keuringsinstelling.
De Kwaliteitsverantwoordelijke kan eveneens deelnemen aan de vergaderingen van de Technische Bureaus om na te gaan of de procedures waarvan sprake in de NBN ISO 17065 - norm worden gevolgd.

De Technische Bureaus hebben ten doel:
 • de problemen op te lossen die zich kunnen voordoen wanneer de keuringsinstellingen hun opdracht uitvoeren;
 • uniforme standpunten uit te werken wanneer dossiers worden bestudeerd;
 • aan de Raad van Bestuur voorstellen te formuleren m.b.t.:
  • de technische reglementen of hun wijzigingen;
  • elke wijziging aan de lijsten van licentiehouders.

De werking van deze Technische Bureaus wordt beschreven in het kwaliteitshandboek.

...............................................top.......................................................................................................................................

Certificatiecomité

Het certificatiecomité bestaat uit vijf leden van de Raad van Bestuur, van wie vier de openbare en private bouwheren vertegenwoordigen; het wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur voorgezeten.

Het certificatiecomité neemt op zich:

 • de lopende beslissingen van certificering (toekenning, stopzetting van de procedure, opzegging op verzoek van het lid);
 • de bepaling van de sancties tegen de gebruikers;
 • de regeling van de belangenconflicten op het niveau van de certificeringstaken.

De werking van het certificatiecomité wordt in het kwaliteitshandboek.

...............................................top.......................................................................................................................................

Lijst van de leden

AGORIA
A. Reyerslaan 122 - 1200 BRUSSEL

CONFEDERATIE BOUW
Lombardstraat 34 - 42 - 1000 BRUSSEL

GROEPERING VAN IJZERHANDELAARS VAN BELGIË
Woluwelaan 46/7 - 1200 BRUSSEL

GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES
Avenue de la Liberté 19 - L 2930 LUXEMBOURG

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
Lambermontstraat 8 - 1000 BRUSSEL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
Frankrijkstraat 85 - 1060 BRUSSEL

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Bestuur Uitrusting en Vervoer – Dienst A 1
Vooruitgangstraat 80 - 1035 BRUSSEL

STAALINDUSTRIE VERBOND
Keizerinlaan 66 - 1000 BRUSSEL

EXECUTIF REGIONAL WALLON
Travaux Publics
Avenue Gouverneur Bovesse 29 - 5100 JAMBES

SECO
Aarlenstraat 53 - 1040 BRUSSEL

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Administratie Ondersteunde Studies en Opdrachten
WTC Toren 3 - 13de verd. Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL